कहाँ हुन्छ ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकम खर्च ? « Image Khabar


कहाँ हुन्छ ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकम खर्च ?


Border circle
Imagekhabar

काठमाडौं । हार्डवेयर र सफ्टवेयरका कार्यक्रम/ योजनाका सरकारी खर्चमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकमलाई पनि लागत अनुमानभित्रै स‌लग्न गराउने गिरएकाे छ ।

मन्त्रालयहरुमा सार्वजिनक खिरदमा कन्टसनजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निमार्ण गरी लागू गर्ने क्रममा लागत अनुमानमै संलग्न गर्ने गरिएको हो तर यसमा विविधता देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन हुनुअघि र मन्त्रालयगत कार्यविधि बन्नुभन्दा अघि कन्टिन्जेनसी रकम खर्त कहाँ र कसरी हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ मा नियम १० को उपनियम ७ सँग सम्बन्धित निर्माण कार्यको लागत अनुमान ढाँचा बनाउनुपर्ने र नियम १२ (४) मा परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागत अनुमान नियमावलीको अनुसूची १ (क) ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ नियम ११४ मा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाउन सकिने प्रावधानमा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना वा कार्यसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारलाई सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्नको निमित्त मन्त्रालयले यस नियमको अधीनमा रही खर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिकका बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार विभिन्न मन्त्रलयले कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाउँदै आएका छन् ।

कारोबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्