२१ जेष्ठ २०८०, आइतबार | Sun Jun 4 2023


घर भाडामा लिने र दिने सम्बन्धि यस्तो छ कानूनी व्यवस्था


1.534k
Shares

चिरञ्जीवी नेपाल (अधिवक्ता)

कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आफ्नो घर भाडा बापत रकम या रुपैयाँ लिने गरी निश्चित समय अवधिको लागि अन्य व्यक्तिलाई बसोबास गर्न दिनु बहालमा दिनु हो ।

बहालमा लिए दिएको हुनको लागि बहालमा अर्थात भाडामा लिनेले उक्त घर उपभोग गरेको हुनु पर्छ भने घरधनीले भाडा बापत रकम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । घर भन्नाले सिंगो घर, घरको तल्ला, कोठा र घरले चर्चेको जग्गा जमिनलाई समेत जनाउँछ । निश्चित समयका लागि रकम या भाडा तिरेर अर्काको घरमा बस्नु बहालमा बस्नु हो । घरधनी र भाडामा बस्न चाहने व्यक्तिकाबीच विभिन्न शर्तहरु राखेर एकापसमा घर बहालमा लिनेदिने गरि सम्झौता हुन्छ भने त्यो घरबहाल सम्झौता हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ३८३ देखि दफा ४०५ सम्ममा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

दफा ३८३ बहालमा दिएको मानिने : कसैले आफ्नो हक भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम लिने गरी निश्चित समयको लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोमा बहालमा दिएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि ‘घर’ भन्नाले कुनै घर, घरको तल्ला, एकाई, कोठा वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा वा लगापात समेत सम्झनु पर्छ भनिएको छ । मानव बसोबास गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त घर बहालमा लिनु दिनु गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३८४ मा गरिएको छ । व्यक्तिहरुकाबीच घर बहाल लिँदा दिँदा बहाल अवधि बढीमा ५ बर्षको हुनुपर्ने छ तर व्यापारिक प्रयोजनको लागि घर बहाल दिएकोमा सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुने व्यवस्था दफा ३८५ मा गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले घर बहालमा दिँदा निम्न कुराहरु खुलाई बहालमा लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ । जसमा घर बहाल लिने र दिने व्यक्तिहरुको पुरा नाम ठेगाना, नागरिकता नम्बर र विदेशी व्यक्ति भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र, घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कित्ता नम्बर, बहाल लिने प्रयोजन, बहाल सुरु र कायम रहने समय, मासिक बहाल रकम, बहाल बुझाउने समय र प्रकृया, घरमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनको महसुल बुझाउने दायित्व, बहाल कर भुक्तानी, बीमा, घर छाड्ने र हटाउने, बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहाल दिन पाउने, नपाउने र आवश्यक लागेका अन्य कुराहरु सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्छ । यसकासाथै मासिक बीस हजार रुपैयाँ सम्मको लेनदेनमा लिखत सम्झौता आवश्यक छैन, भने बहाल बस्ने व्यक्तिको फोटो टाँस गर्नुपर्ने र त्यस्तो सम्झौतामा कम्तीमा २ जना साक्षीको सहिछाप समेत हुनुपर्ने व्यवस्था संहिताको दफा ३८६ मा गरिएको छ ।

घर बहालमा लिनेदिने गर्दा सम्झौता गर्दाकै बखत घरधनिले बहाल दिने घरको कुनै खोट वा कमजोरी भएमा त्यसको विवरण बहालमा लिनेलाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३८७ ले गरेको पाईन्छ ।

कुनै व्यक्तिलाई घर बहालमा दिँदा घरमा मालसामान वा कुनै वस्तुसमेत रहेछ भने बहालमा दिनु अघि घरमा रहेको सामान वा वस्तु के कस्तो अवस्थामा रहेका छन त्यसको विवरण तयार पार्नु पर्छ । यदि बहालमा लिनेले त्यस्तो सामान प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो सामान घर बहालमा लिनेले बुझी लिएर त्यसको भर्पाइ घरधनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३८९ मा गरिएको छ ।

घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम घर उपयोग गर्न दिनुपर्छ । सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पानी विजुली र ढल निकास तथा सरसफाईको व्यबस्था घरधनीले नै गर्नुपर्छ । बहालमा बस्नेलाई सोही घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा हैरानी वा अशान्ति भएमा त्यसलाई रोक्ने कार्य गर्नुपर्छ । शान्त वाताबरणको व्यबस्था मिलाउने साथै सम्झौतामा उल्लेखित सबै कुराहरु पालना गर्नुपर्छ भनी घरधनीको दायित्वका बारेमा दफा ३८९ मा व्यबस्था गरिएको छ ।
सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयमा बहाल रकम बुझाउनु पर्ने, बहालमा लिएको घरलाई आफ्नै घर सरह मानी सरसफाईका साथै उचित र मनासिव तवरले हेरचाह र संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने, बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति हैरानी वा असुरक्षा हुने कार्य गर्न नहुने र सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरु पालना गर्नुपर्ने भनी बहालमा बस्नेको दायित्वको सम्बन्धमा दफा ३९० मा व्यबस्था गरीएको छ ।

बहालमा लिनेले घरधनीसँग भएको सम्झौतामा लेखिएको तरिका र प्रकृया बमोजिम घरधनीलाई बहाल बुझाउनुपर्छ तर कुनै तरिका र प्रकृया उल्लेख रहेनछ भने प्रत्येक महिना भुक्तान भएको ७ दिन भित्र बहाल बुझाउनु पर्छ, त्यसरी बुझाउँदा नगद वा चेक जे बुझाए पनि हुन्छ । घरधनीले नगद बुझेकोमा भने बुझेको भर्पाई गरी बहाल बुझाउनेलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३९१ मा गरिएको छ । बहालमा लिने र दिनेका बीच विवाद नहोस र व्यवहारिक सहजता कायम होस भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

जसले आय आर्जन गर्छ, उसले कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले घरबहाल सम्झौतामा नै कर कसले तिर्ने हो स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । यदि उल्लेख भएको छैन भने कर तिर्ने दायित्व घर धनीकै हुने व्यवस्था दफा ३९२ ले गरेको छ ।

औद्योगिक या व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर बहालमा लिनेले त्यस्तो घरको सुरक्षाका लागि बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ । औद्योगिक वा व्यवसायिक प्रयोजन भन्नाले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने वा डिपार्टमेञ्टल स्टोर वा एक वा एकभन्दा बढी पसल राखि व्यापार वा व्यवसाय गर्ने कार्य बुझिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप वा अशान्ति, हुलदंगा, आगजनी जस्ता मानवीय कारणले हुनसक्ने क्षतिबाट बचाउनको लागि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३९३ मा गरिएको छ ।

सम्झौतामै बहाल लिने दिने मध्ये कसले घरको मर्मत सम्भार गर्ने हो त्यसबारेमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र कुनै कुरा उल्लेख भएको रहेनछ भने बहालमा लिएको व्यक्तिले नै घरको मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३९४ मा गरिएको छ ।

घर बहाल सम्झौता हुँदा बहाल लिनेले त्यस्तो घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहालमा दिन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ भने बहालमा दिने र लिनेबीच भएको सम्झौताको अधिनमा रही पुनः बहालमा दिन सक्ने तर सो सम्झौता विपरीत हुनेगरी बहालमा दिन नसक्ने कुरा दफा ३९५ मा व्यवस्था गरिएको छ भने घरधनीको स्वीकृति विना बहालमा लिएको घरको संरचना भत्काउने, बिगार्ने गरी संरचनामा हेरफेर गर्नु नहुने कुरा दफा १९६ मा गरिएको छ ।

घर बहाल सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौता विपरित घर प्रयोग गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३९७ मा गरिएको छ । जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो सो कामको लागि निजलाई घर नचाहिने भई घर छाड्न परेमा बस्ने व्यक्तिले कम्तीमा ३५ दिन अगावै घरधनीलाई लिखित सूचना गर्नु पर्छ ।

यदि घर बहाल लिने दिने सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएमा सोही बमोजिम हुने व्यवस्था दफा ४०० मा गरिएको छ । घरबहालको अवधि समाप्त भएमा वा बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता विपरित कार्य गरेमा पनि घरधनिले बहालमा बस्नेलाई घरबाट हटाउन सक्ने व्यबस्था दफा ४०१ ले गरेको छ । यसरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले घर बहालका सम्बन्धमा व्यवहारिक रुपमा सहज हुने गरी छुट्टै र स्पष्ट कानूनी व्यबस्था गरेको छ ।

यसरी कानूनले निर्धारण गरेका व्यवस्थाहरुलाई आत्मसात गरेर घर बहाल सम्झौता गरिन्छ अर्थात घर भाडामा लिनु दिनु गरिन्छ भने यस सम्बन्धमा विवाद पर्ने डर हुँदैन ।